فهرست

خبر

ارتباط با ادارات ستادی
شماره تماس های داخلی و مستقیم ستاد اداره کل مازندران 
 
نام کارشناس نام واحد داخلی شماره مستقیم
ابوالفضل ندافی معاون اداری مالی 18 33378806
هابیل طهماسبی معاون امور کتابخانه ها 17 33368271
علی اسدنیا فناوری اطلاعات 30 33368272
سیف اله ابراهیمی عمرانی 28 33379264
محمد رمضانی منابع 26 33379263
علیرضا امیرسلیمانی کارشناس مسئول کتابخانه ها 24 33378815
خانم احمدیان دبیرخانه 22 33357977
خانم رمضانی رئیس امور اداری 12 33357977
خانم عبداللهی رئیس اداره امور کتابخانه ها 25 33379263
خانم محسنی امین اموال 22 33378807
خانم علیپور رئیس اداره مالی 15 33378807
خانم قاسمی حسابدار و بایگان اسناد 15 33378807
خانم اسدی فرهنگی 16 33378815
حسینعلی شریعت رئیس اداره امور مشارکتها 14 33379261
علی جعفری مسئول حراست 20 33357480
مهدی فیاض پور انجمن ها 24 33378815
مازیار کامل کارپردازی 19 33378807
سعید محمودی کارشناس اداری 27 33358296
جواد مهدوی دفتر مدیرکل 11 33355990
مجید وحدانی بودجه 29 33368272
فروغ علیپور رئیس اداره مالی 31 33378807
احمد کاکو روابط عمومی 32 33355991
میر حامد هاشمی آمار و پژوهش 30 33368272
سید رضا موسوی کارشناس حراست 21 -
رحمان اسدی امور عمومی 19 33378815
تقی دری
غلامرضا کیوانفر
شمس الدین رنجبر
علی شعبانی
خدمات

33

-