فهرست

خبر

بابلسر شهرستان بابلسر
نام کتابخانه : امیرپازواری شهرستان : بابلسر
روستا/ شهر: بابلسر سال تاسیس : 1372
شماره تماس کتابخانه : 35333910 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : بابلسر، خ کهن، نبش کهن 3 (باغ فلاحت سابق)
آدرس وبلاگ : babolsarpl.blogfa.com آدرس ایمیل : www.babolsarpl@gmail.com
آدرس اینستاگرام : lib_amirpazevari_babolsar آدرس کانال بله : _
مساحت کتابخانه : 920 کد پستی : 47417-43573
تلفکس : 35250309 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : داخل کتابخانه 1392 و نمای کتابخانه 1398
نام مسئول کتابخانه : مریم میرزاخانی کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09396373850 تعداد نیروی همکار : 5
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1980 تعداد منابع (آخرین آمار) : 56946
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی
************************
نام کتابخانه : مرحوم رحیم محسنی شهرستان : بابلسر
روستا/ شهر: هادی شهر سال تاسیس : 1386
شماره تماس کتابخانه : 35376083-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- بابلسر- هادی شهر- خیابان هادی دو- کوچه ستایش سه
آدرس وبلاگ : kallebastlibrary آدرس ایمیل : Lib.mohseni.hadishahr@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib‌_mohseni_hadishahr آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 480 کد پستی : 15364-47461
تلفکس : 35376083 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : سال ساخت-
نام مسئول کتابخانه : سیدسعید موسوی فر کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09118114370 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 462 تعداد منابع (آخرین آمار) : 14265
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
مازندران شناسی- نوسوادان- دفاع مقدس

**************************
نام کتابخانه: کتابخانه شهید صالحی شهرستان : بابلسر
روستا/ شهر: بابلسر سال تاسیس : 1385
شماره تماس کتابخانه: 01135282703 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران- بابلسر- خیابان پاسداران جنب فنی حرفه ای
آدرس وبلاگ : Salehilibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : Lib2shahidsalehi@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lib_salehi_babolsar آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 1003 کد پستی : 4741858791
تلفکس : 01135282703 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1390
نام مسئول کتابخانه : مهری علیزاده کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09112171912 تعداد نیروی همکار : 4
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 736 تعداد منابع(آخرین آمار): 18229
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران شناسی