فهرست

خبر

رامسر شهرستان رامسر
نام کتابخانه : مرتضی کنی رمک شهرستان : رامسر
روستا/ شهر: رمک سال تاسیس : ۱۳۹۳
شماره تماس کتابخانه : ۰۱۱۵۵۲۳۱۷۲۸ مشارکتی/ نهادی : نهادی

آدرس کتابخانه : رامس.رمک. خیابان مدرس . طبقه بالای شبکه بهداشت
آدرس وبلاگ : - آدرس ایمیل : Mashkoorei63
آدرس اینستاگرام : Ramaklibrary آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : ۲۰۵ کد پستی : 16432-46916
تلفکس : 01155231729 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 94
نام مسئول کتابخانه : مشکوری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113931760 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 22 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3899
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
---

***************************
 
نام کتابخانه: حاج امیرارسلان احمری نژاد شهرستان : رامسر
روستا/ شهر: کتالم سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه: 01155249515 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : رامسر-کتالم-بلوار 22بهمن-روبروی مشاکلایه
آدرس وبلاگ : http://ketabkhone-katalom.blogfa.com/ آدرس ایمیل : -
آدرس اینستاگرام : katalomlib آدرس کانال بله : کلیه همکاران با گوشی خود در بله عضو هستند
مساحت کتابخانه : 480 کد پستی : 15581-46941
تلفکس : 01155245580 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1397
نام مسئول کتابخانه : سمانه احمدمعظم کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09380884730 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 445 تعداد منابع(آخرین آمار): 26886
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-
*******************************
نام کتابخا حاج حسن احمدنژاد شهرستان : رامسر
روستا/ شهر:__ ___ سال تاسیس : ۱۳۸۷
شماره تماس کتابخا ۵۵۲۲۴۱۵۷ مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه رامسر_خ.ش. مطهری_جنب  آزمایشگاه سینا
آدرس وبلاگ : a_ramsar.blogfa. com آدرس ایمیل : kshafeyan@yahoo.com
آدرس اینستاگرام ahmadnezhadlibra آدرس کانال بله : کلیه همکاران با شماره خودشان عضو بله هستند
مساحت کتابخانه : 528 کد پستی : 46917_44788
تلفکس 55224149011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1399
نام مسئول کتابخانه : خدیجه شافعیان کد ملی :
تلفن همراه مسئول ۰۹۱۱۹۹۲۶۵۲۳ تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : ۱۲۳۴ تعداد منابع (آخرین آمار) : 24000
بخش های ویژه در کتابخانه : مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. ) -
*****************************
نام کتابخانه : کتابخانه عمومی آقا بسمل سادات شهر شهرستان : رامسر
روستا/ شهر: ساداتشهر سال تاسیس : 1383
شماره تماس کتابخانه : 01155210919 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : مازندران، رامسر ، سادات‌شهر ، خیابان دستغیب، خیابان آب گرم ، کتابخانه عمومی آقا بسمل سادات‌شهر
آدرس وبلاگ : http://librarysadatshahr.blogfa.com آدرس ایمیل : library.sadatshahr@gmail.com
آدرس اینستاگرام : @library.besmel.sadatshahr آدرس کانال بله : هر همکار جدا با گوشی خود به بله نصب است
مساحت کتابخانه : 405 کد پستی : 4693155378
تلفکس : 01155210919 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : ناهید همت زاده کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09113949386 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  :
775
تعداد منابع (آخرین آمار) : 29068
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
---

-----------------------------
نام کتابخانه : فرید رامسر شهرستان : رامسر
روستا/ شهر: رامسر سال تاسیس : 1354
شماره تماس کتابخانه : 01155224654 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : رامسر کوی شهید نوربخش(کوچه کشاورزی) کتابخانه عمومی فرید
آدرس وبلاگ : http://farid-ramsar.blogfa.com/ آدرس ایمیل : Farid.library@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Farid.library.ramsar@ آدرس کانال بله : هرکتابدار با شماره خودش بله دارد
مساحت کتابخانه : 441 کد پستی : 48779-46917
تلفکس : 01155230005 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1398
نام مسئول کتابخانه : سمانه مشکوری کد ملی :
تلفن همراه مسئول : 09111942184 تعداد نیروی همکار : 2
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 548 تعداد منابع (آخرین آمار) : 35745
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
---