فهرست

خبر

کلاردشت شهرستان کلاردشت
نام کتابخانه: شهید خلبان علی معصومی شهرستان : کلاردشت
روستا/ شهر: حسن‌کیف سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه: 01152624119- 01152626700 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : استان مازندران -  شهرستان کلاردشت حسن‌کیف خیابان شهید دلفان‌آذری بن‌بست شهید لطیفی
آدرس وبلاگ : http://www.kelardashtlibrary.blogfa.com
http://kelarchildlibrary.blogfa.com/
آدرس ایمیل : library.kelardasht@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : lib_shahidmasumi_kelardasht@ آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 350 کد پستی : 4666138539
تلفکس : 01152626700 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1390
نام سرپرست کتابخانه : هدی میار نعیمی کد ملی:
تلفن همراه  سرپرست  : 09111964810 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 957 تعداد منابع(آخرین آمار): 20888
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران‌شناسی در کنار مجموعه دفاع مقدس در کنار مجموعه
----------------------
نام کتابخانه: مرحومفقیهنصیری شهرستان : کلاردشت
روستا/ شهر: کردیچال سال تاسیس : 1385
شماره تماس کتابخانه: 01152647519 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : استان مازندران شهرستان کلاردشت روستای کردیچال خیابان شهید علی اصغر صابر
آدرس وبلاگ : http://www.kordichallibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : Fn.library@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : @lib_faghihnasiri_kordichal آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 150 کد پستی : 4665932044
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: -
نام مسئول کتابخانه : مرضیه مشتاقی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09368161033 تعداد نیروی همکار : 0
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 168 تعداد منابع(آخرین آمار): 10756
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
دفاع مقدس در کنار مجموعه
 
نام کتابخانه: شهید خلبان علی معصومی شهرستان : کلاردشت
روستا/ شهر: حسن‌کیف سال تاسیس : 1376
شماره تماس کتابخانه: 01152624119- 1152626700 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : استان مازندران -  شهرستان کلاردشت حسن‌کیف خیابان شهید دلفان‌آذری بن‌بست شهید لطیفی
آدرس وبلاگ : http://www.kelardashtlibrary.blogfa.com
http://kelarchildlibrary.blogfa.com/
آدرس ایمیل : library.kelardasht@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : lib_shahidmasumi_kelardasht@ آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 350 کد پستی : 4666138539
تلفکس : 01152626700 تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: 1390
نام سرپرست کتابخانه : هدی میار نعیمی کد ملی:
تلفن همراه  سرپرست  : 09111964810 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 957 تعداد منابع(آخرین آمار): 20888
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
مازندران‌شناسی در کنار مجموعه دفاع مقدس در کنار مجموعه

***********************************
 
نام کتابخانه: مرحوم سید حمزه حجازی شهرستان : کلاردشت
روستا/ شهر: پیشنبور سال تاسیس : 1388
شماره تماس کتابخانه: 01152664310
01152664311
مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : کلاردشت-پیشنبورروبروی مدارس 7 تیر و حضرت معصومه
آدرس وبلاگ : Pishanborlibrary.blogfa.com
Pishanborchildlib.blogfa.com
آدرس ایمیل : Pishanbor.library@gmail.com
آدرس اینستاگرام : @lib-hejazi-kelardasht آدرس کانال بله : -
مساحت کتابخانه : 180 کد پستی : 4665861550
تلفکس : - تاریخ آخرین بهسازیکتابخانه: -
نام مسئول کتابخانه : مرصع یار محمدی کد ملی:
تلفن همراه مسئول : 09113966554 تعداد نیروی همکار : -
تعداد اعضاء(آخرین آمار) : 414 تعداد منابع(آخرین آمار): 7192
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/و.. )
-