فهرست

خبر

گلوگاه شهرستان گلوگاه
نام کتابخانه : شهید حسینعلی عظیمی شهرستان : گلوگاه
روستا/ شهر: گلوگاه سال تاسیس : 1374
شماره تماس کتابخانه : 34662029-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : گلوگاه بلوار امام رضا(ع) روبروی جاده دریا- خیابان شهید کریمخانی روبروی فرمانداری سابق
آدرس وبلاگ : azimilibrary.blogfa.com آدرس ایمیل : galogahketabkhaneh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام : galoogah.pl آدرس کانال بله : کتابخانه شهید حسینعلی عظیمی شهرستان گلوگاه
مساحت کتابخانه : 354 کد پستی : 89665-48619
تلفکس : 34662029-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : 1396
نام مسئول کتابخانه : معصومه رضایی سراجی کد ملی : 2181170363
تلفن همراه مسئول : 0911584710 تعداد نیروی همکار : 3
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 1428 تعداد منابع (آخرین آمار) : 21229
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-
----
نام کتابخانه : مرحوم محمد حبیبی لمراسکی شهرستان : گلوگاه
روستا/ شهر: لمراسک سال تاسیس : 1395
شماره تماس کتابخانه : 34652310-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : گلوگاه –بخش کلباد -روستای لمراسک خیابان شهید توکلی کوچه شهید زارعی
آدرس وبلاگ : Librarylemrask.blogfa.com آدرس ایمیل : mehdiahmadi926656@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lemrask.pl آدرس کانال بله : کتابخانه حبیبی لمراسکی شهرستان گلوگاه
مساحت کتابخانه : 320 کد پستی : 35395-48631
تلفکس : 34652310-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : مهدی  احمدی کد ملی : 5799654080
تلفن همراه مسئول : 09115766744 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 630 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3750
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-
--
 
نام کتابخانه : مرحوم محمد حبیبی لمراسکی شهرستان : گلوگاه
روستا/ شهر: لمراسک سال تاسیس : 1395
شماره تماس کتابخانه : 34652310-011 مشارکتی/ نهادی : نهادی
آدرس کتابخانه : گلوگاه –بخش کلباد -روستای لمراسک خیابان شهید توکلی کوچه شهید زارعی
آدرس وبلاگ : Librarylemrask.blogfa.com آدرس ایمیل : mehdiahmadi926656@gmail.com
آدرس اینستاگرام : Lemrask.pl آدرس کانال بله : کتابخانه حبیبی لمراسکی شهرستان گلوگاه
مساحت کتابخانه : 320 کد پستی : 35395-48631
تلفکس : 34652310-011 تاریخ آخرین بهسازی کتابخانه : -
نام مسئول کتابخانه : مهدی  احمدی کد ملی : 5799654080
تلفن همراه مسئول : 09115766744 تعداد نیروی همکار : 1
تعداد اعضاء ( آخرین آمار)  : 630 تعداد منابع (آخرین آمار) : 3750
بخش های ویژه در کتابخانه :
( مثال: نابینایان/ ناشنوایان / مازندران شناسی/ و.. )
-