فهرست

خبر

ارتباط با ما

نشانی اداره کل:
مازندران . ساری . خیابان شهبند . روبروی پارک کوشا سبز . کوی شهید رضی  -  صندوق پستی 4815699534
رایانامه روابط عمومی: pr@mazandaranpl.ir 

شماره تماس روابط عمومی : 01133355991


 
شماره تماس :
01133354741     01133354742
 

نام واحد

داخلی

شماره مستقیم

معاون اداری مالی

18

33378806

معاون امور کتابخانه ها

17

33368271

فناوری اطلاعات

30

33368272

عمرانی

28

33379264

منابع

26

33379263

کارشناس مسئول کتابخانه ها

24

33378815

دبیرخانه

22

33357977

رئیس امور اداری

12

33357977

رئیس اداره امور کتابخانه ها

25

33379263

امین اموال

15

33378807

کارشناس مسئول مالی

15

33378807

حسابدار و بایگان اسناد

15

33378807

فرهنگی

24

33378815

رئیس اداره امور مشارکتها

14

33379261

مسئول حراست

20

33357480

انجمن ها

16

33378815

کارپردازی

19

33378807

کارشناس اداری

27

33358296

دفتر مدیرکل

11

33355990

بودجه

29

33368272

ذیحساب

34

33379262

رئیس اداره مالی

31

33378807

روابط عمومی

32

33355991

آمار و پژوهش

30

33368272

کارشناس حراست

21

-

امور عمومی

19

33378815