فهرست

شهرستان گلوگاه

همه ارگان‌ها و نهادها در جشنواره کتابخوانی رضوی مشارکت داشته باشند
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی گلوگاه:

همه ارگان‌ها و نهادها در جشنواره کتابخوانی رضوی مشارکت داشته باشند

جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از جشنواره های مهم کشور است که باید همه ارگان ها و نهاد در آن مشارکت داشته باشند.

28 /6/ 1400
مشاهده
اجرای تبلیغات محیطی جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان گلوگاه

اجرای تبلیغات محیطی جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان گلوگاه

تبلیغات محیطی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با همکاری دستگاه ها و نهادها در شهرستان گلوگاه انجام شد.

23 /6/ 1400
مشاهده