فهرست

شهرستان گلوگاه

بازدید داودی فرماندار گلوگاه از کتابخانه های عمومی شهرستان
به مناسبت هفته ملی کتاب انجام شد؛

بازدید داودی فرماندار گلوگاه از کتابخانه های عمومی شهرستان

فرماندار گلوگاه با جمعی از روسای ادارات شهرستان به مناسبت هفته ملی کتاب از کتابخانه های عمومی بازدید کردند

26 /8/ 1401
مشاهده