فهرست

شهرستان قائم شهر

دستگاه های اجرایی قائمشهر در جشنواره رضوی مشارکت کنند

دستگاه های اجرایی قائمشهر در جشنواره رضوی مشارکت کنند

در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی قائمشهر بر مشارکت دستگاه های اجرایی در جشنواره رضوی تاکید شد.

23 /6/ 1400
مشاهده