فهرست

شهرستان سيمرغ

 سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند کتابخانه‌های عمومی سیمرغ
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی سیمرغ عنوان شد؛

سازمانهای مردم نهاد بازوان توانمند کتابخانه‌های عمومی سیمرغ

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی سیمرغ سازمانهای مردم نهاد را بازوان توانمند کتابخانه عمومی در راستای ارتقای فرهنگ کتابخوانی برشمرد.

23 /6/ 1400
مشاهده