فهرست

شهرستان سيمرغ

بازدید امیری از کتابخانه های عمومی جویبار و سیمرغ
به صورت سرزده انجام شد؛

بازدید امیری از کتابخانه های عمومی جویبار و سیمرغ

به منظور بررسی وضعیت کتابخانه ها، امیری سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی از کتابخانه های عمومی جویبار و سیمرغ بازدید کرد

2 /11/ 1401
مشاهده