1398/10/15 يكشنبه گزارش تصویری 1؛ کتابخانه های عمومی مازندران در عزای سیدالشهدای مقاومت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فعالیت کتابخانه های عمومی مازندران در راستای ترویج گفتمان، فرهنگ، بصیرت و راه حاج قاسم سلیمانی در قاب تصویر. فعالیت کتابخانه های عمومی مازندران در راستای ترویج گفتمان، فرهنگ، بصیرت و راه حاج قاسم سلیمانی در قاب تصویر.
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991