كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ورود به دریای بی کران معارف رضوی با شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
كتابخانه مشاركتي مياركلاي ساري


مساحت :100
زيربنا : 180
نوع خدمات : عمومي
نشاني :ساري جاده جويبار روستاي مياركلا
تلفن :3482100-0151
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تصوير ها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آخرين ويرايش صفحه
شنبه 28 ارديبهشت 1398 14:06:15